BE:”Plagë” mbetet trafikimi i qenieve njerëzore


prostitucioni 5

Të dhënat alarmante të trafikimit në Evropë janë dhënë sot nga një raport i Komisionit Evropian, ndërkohë që kërkon një zbatim të plotë dhe të shpejtë të Direktivës së BE mbi luftën ndaj trafikimit në ligjet kombëtare të shteteve anëtare të saj.

Sipas të dhënave të Eurostat mbajtur në raportin e parë të Komisionit për trafikimin e qenieve njerëzore në Evropë, në periudhën 2008 – 2010, ku 23.632 persona kanë qenë të identifikuar, ose janë trafikuar në BE. Në të njëjtën periudhë, numri i viktimave të trafikimit është rritur 18%. Komisioni vëren se megjithëse numri i personave të trafikuar si viktima të trafikimit brenda dhe në BE është rritur, dënimet e trafikantëve kanë rënë me 13%. Përsa i përket Greqisë, gjatë kësaj periudhe tre-vjeçare, 289 persona janë identifikuar si viktima të trafikimit.

Për më tepër, sipas një studimi nga ana e Organizatës Ndërkombëtare të Punës (International Labour Organisation), të dhënat e së cilës u publikuan nga Komisioni Evropian, 880.000 njerëz në BE kanë qenë viktima të punës së detyruar, apo shfrytëzimin seksual të detyruar. 62% prej tyre ishin viktima të trafikimit për shfrytëzim seksual (95% femra dhe dhe 5% meshkuj), 25% ishin viktima të punës së detyruar (75% meshkuj dhe 25% femra) dhe 14% janë viktima të aktiviteteve të tjera kriminale (p.sh, trafikimi i fëmijëve, trafikimit të organeve, lypje etj).

Sipas të njëjtit studim, 68% e viktimave të trafikimit janë gra, 17% janë burra, si dhe 12% janë vajza minorene, ndërsa  3% janë e djemë të mitur. Gjithashtu, viktimat e identifikuara në BE vijnë kryesisht nga shtetet anëtare të BE-së në 61%, nga Afrika 14%, Azia 6% dhe Amerikën Latine 5%. Shumica e viktimave të identifikuara nga Shtetet Anëtare të BE-së vijnë nga Rumania dhe Bullgaria, ndërsa shumica e viktimave janë shtetas të vendeve të treta nga Nigeria dhe Kina.

Gjithashtu, një rritje e numrit të lejeve të qëndrimit për personat e trafikuar nga vendet e treta, nga 703 në që ishte vitin 2008 u rrit në 1196 në vitin 2010. Përsa i përket trafikimit të dyshuar njerëzore, studimi ka shënuar një rënie në numrin e tyre në BE me 17% për periudhën 2008-2010. 75% e të dyshuarve të trafikimit të qenieve njerëzore janë burra dhe 84% që kanë lidhje me shfrytëzimin seksual.

Komisioneri përgjegjës për Çështjet e Brendshëm, zonja Cecilia Malmstrom, ka shprehur zhgënjimin e saj për shkak se vetëm gjashtë vende nga 27 shtetet anëtare të BE (Republika Çeke, Letonia, Finlanda, Hungaria, Polonia dhe Suedia) kanë zbatuar plotësisht në ligj kombëtar Direktiva Evropiane, për luftimin e trafikimit me qenie njerëzore, ndërsa tre shtete (Belgjika, Lituania dhe Sllovenia) kanë zbatuar atë  pjesërisht. Afati i fundit për zbatimin e direktivës në ligjin kombëtar ka skaduar më 6 prill 2013.

“Është e vështirë të imagjinohet se në vendet e lira dhe demokratike në BE, dhjetëra e mijëra njerëz janë të privuar nga liria e tyre dhe janë shfrytëzuar si qenie për fitim. Kjo është e vërteta e hidhur dhe trafikimi i qenieve njerëzore është një fakt, shumë më afër se sa ne mendojmë. Me një zhgënjim të madh për të parë se pavarësisht nga tendencat shqetësuese, disa vende kanë zbatuar legjislacionin për të luftuar trafikimin e qenieve njerëzore, dhe kërkojnë nga ato vende që nuk e kanë bërë akoma për të përmbushur detyrimet e tyre, “tha komisioneria suedeze.

Sidomos për sa i përket Direktivës evropiane, Komisioni vë në dukje që mbulojnë veprimet në fusha të ndryshme, të tilla si dispozitat e ligjit penal, në ndjekje të autorëve, mbështetja e viktimave dhe të drejtat e tyre në procedurë penale. Gjithashtu, legjislacioni i ri parashikon ngritjen në çdo vend-anëtar, një raport kombëtar, i cili do të raportojë mbi tendencat, mbledhjen e të dhënave dhe matjen e ndikimit të anti-trafikimit.

Së fundi, komisioni paraqet një studim mbi të drejtat e personave të trafikuar, të cilët mund të përdoren nga viktimat dhe profesionistët (organizata jo-qeveritare, policia, autoritetet e imigracionit, inspektorët e punës, rojet kufitare, punonjësit socialë dhe punëtorët shëndetësor) të punës në fushën e trafikimit të qenieve njerëzore. Sipas Komisionit, ky studim do të kontribuojë në zbatimin efektiv të këtyre të drejtave, duke ndihmuar autoritetet në Shtetet Anëtare të BE-së për të siguruar asistencën e nevojshme dhe mbrojtje për viktimat.

 

prostitucioni_ne_kosove

Burimi: ANA