Një projekt-ligj dhe asgjë më shumë

1179

kodi-kodi ne focus

Projekt-ligji i Kodit të Emigracionit që u miratua javën e shkuar në Parlamentin grek, që në fillim u theksua shumë si një vazhdim i proçesit të integrimit të emigrantëve, duke u dhënë mundësi në marrjen e statusit të emigrantit. Ky projekt-ligj kaq shumë i përfolur në parlamentin vendas përçahu politikën në mëdysh, thua se emigrantëve po ju jepej më shumë nga se çfare u takonte këtu e dy dekada më parë. Kodi i Emigracionit i përbërë nga 102 faqe shkruar vetëm në gjuhën greke, në fakt ka përmbledhur 20 ligjet 6 dekretet presidenciale si dhe 45 urdhëresat apo qarkoret në rang ministrie. Pra nuk është gjë tjetër vetëm një përmbledhje e përgjithëshme që ka të bëjë lidhur me proçesin e legalizimit. Është ky Kod që përbën kartë magjike, por edhe që u përfol edhe në ndonjë gazetë shqiptare këtu në Athinë, si shpëtimtarë të emigrantëve. Ky Kod që në fillim bën fjalë për emigrantët që do vijnë, duke lënë në harresë problemet e sotme të emigrantëve, edhe pse keta kane nje qendrim në këtë vend prej më se 23 vjetësh. Bëhet fjalë për një kod që ul disi numrin e ensimave për rinovimin e lejes se qendrimit, por nuk u jep statusin emigrantëve njëllojë si në vendet e tjera të BE.

Eshte një Kod Emigracioni që ne nenin nr. 19 është anti demokratik dhe anti kushtetutes. Është një kod që duhej të ishte i përkthyer në gjuhën shqipe si dhe në gjuhët e tjera pasi ka të bëjë për emigrantët dhe jo për vendasit, është një kod që në gjuhët përkatëse do të lehtësonte shumë emigrantët në kuptimin e plotë të tij. Por…

Focus news.al, nga dita e sotme do t’u japë mundësinë emigrantëve të lexojnë në gjuhën shqipe këtë Kod të çuditshëm …

 

 PROJEKT LIGJI PËR

RATIFIKIMIN E KODIT TË MIGRACIONIT DHE INTEGRIM SOCIAL

 

Neni i parë

Ratifikon Kodin e Imigracionit dhe Integrim Social, siç është vendosur nga Komisioni

në bazë të nenit 24 të ligjit 4151/2013 (Qeveria Gazeta A103), teksti i së cilës thuhet:

‘KODI I MIGRACIONIT DHE INTEGRIMI SOCIAL

 

LËVIZJA E PERSONAVE PËRTEJ KUFIJVE  DHE QENDRIMI I SHTETASVE TË VENDEVE TË TRETA  NË TË GJITHË  TERITORIN E GREQISË

 

KAPITULLI A

DISPOZITA TË PËRGJITHSHME

 

  Neni 1

                                                       Përkufizimet

1. Për aplikimin e dispozitave të këtij Kodi:

 

a)      I huaj është një person fizik i cili nuk ka kombësi greke, ose që është pa shtetësi.

b)      Shtetas i një vendi të tretë është personi fizik i cili nuk është shtetas grek, ose ka një shtetësinë e një shteti tjetër –  anëtar i Bashkimit Evropian brenda kuptimit të nenit 20 paragrafi 1 të Traktatit për Funksionimin e Bashkimit Evropian.

g) Pa shtetësi është një person fizik i cili përmbush kërkesat e Konventës së Nju Jorkut  të vitit 1954 për Statusin e Personave pa Shtetësi, ratifikuar me ligjin 139/1975 (Qeveria Gazeta 176 A ‘).

dQytetar i Bashkimit Europian:  Çdo person që ka shtetësinë e një shteti anëtar të Bashkimit.

e. Objektivisht Pasaporta privuar: Objektivisht pasaportë kombëtare: qytetari  vendit të tretë që tregon e cili dëshmon, dhe ka justifikuar objektivisht të pamundur për të marrë një pasaportë apo dokument udhëtimi nën rrethana ose kushte të veçanta.

f) Refugjatë: Personi i vendit të tretë ose pa shtetësi që përmbush kërkesat e nenit 1A të Konventës së Gjenevës.

z) Përfitues i mbrojtjes ndërkombëtare: Një i huaj ose person pa shtetësi në të cilin i është dhënë nga autoritetet kompetente greke statusi i refugjatit, ose të mbrojtjes plotësuese

h) Përfitues i mbrojtjes plotësuese: Pa rënë ndesh me nenin 17 të Dekretit të Presidentit 96/2008, një i huaj ose një person pa shtetësi që nuk kualifikohet për njohje si refugjat, por në të ka arsye të konsiderueshme të cilat tregojnë se nëse kthehet në vendin e tij të origjinës ose një person pa shtetësi në vendin e mëparshëm të banimit të zakonshëm , që mund të rrezikojë lëndime të rënda në kuptim të nenit 15 të Dekretit të Presidentit 96/2008 ku nuk mundet për shkak të rrezikut të tillë, dhe nuk është i gatshëm që të bjerë nën mbrojtjen e atij vendi.

th) Buletin në Kërkim mbrojtje ndërkombëtare: Buletini specifik individual të veçantë gjatë shqyrtimit të kërkesës së tij nga ana e autoriteteve greke në pritje të marrjes kompetente, si dhe të lejohet të qëndrojë në territorin grek deri në dhënien e vendimit përfundimtar për kërkesën.

j) I mitur i pashoqëruar është një person nën moshën 18 vjeç, e cili arrin në Greqi, i  pashoqëruar nga një i rritur përgjegjës për kujdesin e tij, sipas ligjit ose praktikës greke dhe për aq kohë sa nuk ka përgjegjës të rritur,  nuk është marrë në mënyrë efektive në kujdes, por që është lënë i pashoqëruar pas mbërritjes në Greqi.

ia) Viktimë e trafikimit njerëzor është edhe një person fizik për të cilat ekzistojnë baza të arsyeshme për viktimën e cilindo nga krimet e për të cilat ekzistojnë baza të arsyeshme për viktimën e një prej veprave penale të përmendura në nenet 323, 323A, 323V, 348A, 349, 351 dhe 351A të Kodit Penal, para se te ushtrohet ndjekje penale në lidhje me të dhe në dëm të tij, për inicimin e procedurës penale, pa marrë parasysh nëse ai ka hyrë në vend në mënyrë të ligjshme ose të paligjshme.

iv) Viktimë e trafikimit të paligjshëm  emigrant është person fizik për të cilin ekzistojnë baza të arsyeshme që të konsiderohet viktimë e një nga veprat penale që referohen në nenin 30 paragrafët 5 dhe 6 dhe 31 të kësaj, kur kryhet nga organizata kriminale në bazë të nenit 187 edhe nenit nr. 1 i Kodit Penal, para se të ushtrohet çështje penale në lidhje me të dhe kundër të cilëve që kanë kryer ndonjë nga këto krime për inicimin e procedurës penale, në qoftë se ai ka hyrë në vend ilegalisht.

ig) Qëndrimi i paligjshëm: prezenca ne territorin grek e një shtetasi të një vendi të tretë i cili nuk i plotëson, ose ose ka pushuar për të përmbushur, kushtet e hyrjes të përcaktuara në nenin 5, paragrafi 1 të Rregullores 562/2006 (Kodi i Kufijve Schengen), ose kushtet e tjera për hyrjen, qëndrimin ose vendqëndrimin sipas  legjislacionit.

id) Viza uniforme (Visa C): Është lloji i një vizë që është e vlefshme për gjithë territorin të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian ku gjen zbatimin e dispozitave të Kodit të Vizave për kalimin tranzit ose qëndrimin e synuar në territorin e Shteteve Anëtare,  E cila nuk i kalon mbi 90 ditë brenda një periudhe prej 180 ditësh në territorin e Shteteve Anëtare të bashkëpunimit të zgjeruar Shengen.

ie) Vizat Afatgjata ( Kombëtare viza-viza D): nënkupton autorizimin e dhënë nga autoritetet kompetente greke për hyrrje dhe qëndrimin të shtetasve të vendeve të treta në territorin grek, për një periudhë 180 ditë dhe që mund të jetë deri në 365 ditë, bazuar në statusin përkatës të qëndrimit të shtetasve të vendeve të treta bazuar sipas legjislacioni kombëtar.

ist) Leje qëndrimi (leje qëndrimi definitive) është çdo lloj i certifikimit të dhënë nga autoritetet kompetente greke në përputhje me dispozitat e nenit 1 paragrafi 2 rasti a  të Rregullores (EC) Nr 1030/2002 të Këshillit i datës 13 qershor 2002 “Për të krijuar një format uniform për lejet e qëndrimit për shtetasit e vendeve të treta” (EE L 157/15.6.2002), çdo herë e zbatueshme, dhe ku, lejon qytetarin e nje vendi të tretë për të qëndruar në mënyrë të ligjshme në territorin grek.

iz) Certifikata e aplikimit për depozitim: dokument që vërteton vendbanim ligjor të përkohshëm, kohëzgjatja vit, dhënë nga departamentet kompetente për pranimin e aplikimeve nga vendet e treta në lidhje me lëshimin ose rinovimin e lejeve të qëndrimit, nëse dokumentet e kërkuara janë të plotë.

ih) Çertifikatë speciale të qëndrimit ligjor: Leja e qëndrimit të përkohshëm u lëshohet shtetasve të vendeve të treta që janë nën një mbrojtje ligjore, e cila nuk lejon mbajtësin  në lëvizjen e lirë brenda Bashkimit Evropian

ith) Dëshmi e detyrimeve tatimore: Kopje e noterizuar e kthimit të taksave në qoftë se kanë dorëzuar deklaratë tatimore të vitit të kaluar, ose një kopje të vërtetuar të deklaratës tatimore të dorëzuar, në vitin e kërkesës për rinovimin e lejes së qëndrimit ku deklarata tatimore ka qenë e deklaruar për të parën herë.

k) Punësimin: Procesi me të cilin është e mundur që të hyjnë dhe të qëndrojnë një qytetar i një vendi të tretë për të siguruar punësim në Greqi, në pronar të përcaktuar për një lloj të caktuar të punësimit.

ka) Punësimi: ushtrimi i veprimtarive që mbulojnë çdo formë të punës të rregulluara sipas ligjeve kombëtare dhe në përputhje me praktikën e vendosur nën drejtimin ose mbikëqyrjen e punëdhënësit.

kv) Kontrata e punësimit: Marrëveshje me shkrim me të cilin një punonjës merr përsipër të sigurojë për një periudhë të caktuar, ose të pacaktuar të punës nën drejtimin dhe kontrollin e punëdhënësit, dhe punëdhënësi duhet të paguajë pagën e e rënë dakord, që ofron mbrojtjen e dhënë me ligj. Kontrata e punës rregullohet kryesisht nga ligjet e veçanta të punës në fuqi, si dhe mbështetur në dispozitat e nenit 648 të Kodit Civil

Kg ) Dispozitë shërbime të punës: Puna për kryerjen e shërbimeve të punës, të cilat nuk i nënshtrohen varësisë ligjore dhe personale, ose të kontrollit të punëdhënësit dhe në të cilën nuk zbatohen dispozitat e legjislacionit të punës.

kdh) Punë sezonale: Aktivitet i kryer në Greqi për deri në gjashtë muaj në total, për periudhën prej dymbëdhjetë muajsh, në një fushë në lidhje me punësim të përkohshëm dhe sezonal.

ke) Punëtor sezonal: Shtetas i një vendi të tretë që ka vendin e tij kryesor të banimit në një vend të tretë, por dhe që banon ligjërisht dhe përkohësisht për punësim në territorin grek, në një fushë që varet me ndryshimin  e një herë e më shumë me afat të caktuar kontrate të lidhura drejtpërdrejtë ndërmjet qytetarit  të vendeve të treta dhe punëdhënësit me qendrim në Greqi.

kst) Punëtorë të punësuar për qëllime të veçanta: Qytetarë të vendeve të treta që hyjnë dhe banojnë në Greqi, sipas marrëveshjeve të legjislacionit të veçantë specifike ndërshtetërore, apo për të shërbyer interesat e ekonomisë kombëtare.

kz) Leja për qëndrim të përkohshëm: Çdo certifikimin që është dhënë nga autoritetet greke dhe që ka autorizuar një qytetar vendi të tretë për të qëndruar në mënyrë të ligjshme në territorin grek për një qëllim specifik dhe për një periudhë të caktuar kohe, që lidhet me përfundimin e qëllimit.

kh) Aktivitet të pavarur ekonomike: Aktivitet që ka synim për të fituar të ardhurat nga tregtia, biznesi, artizanale apo të biznesit bujqësor, si dhe shërbime të tjera të biznesit (fermerët profesionale ose blegtorë) ose vetë-punësim.

Kth ) Aktivitet në Investime: Sigurimin e investimeve që është në ndikim të përgjegjshëm, pozitiv në zhvillimin e ekonomisë kombëtare.

l) Njerëzit financiarisht të pavarur: Shtetas të vendeve të treta që kanë burime të mjaftueshme, në të ardhura fikse vjetore për të mbuluar shpenzimet e jetesës.

 la) Bashkimi familjar: Hyrja dhe qëndrimi i anëtarëve të familjes të një shtetasi të një vendi të tretë me qëndrim të ligjshëm në Greqi, për të ruajtur unitetin e familjes, nëse marrëdhënia familjare u lidh para ose pas hyrjes në Greqi.

lv) Mban: Qytetari vendit të tretë me qëndrim të ligjshëm në Greqi dhe që ka paraqitur një kërkesë për bashkim familjar, me qëllim për të lejuar hyrjen dhe qëndrimin e anëtarëve të familjes në Greqi, janë të përcaktuara në këtë Kod.

lg) Anëtarët e familjeve të një vendi të tretë:

a. Bashkëshorti tjetër në qoftë se ai e ka përfunduar 18 vjeç, si dhe fëmijët nën 18 vjeç të pamartuar, duke përfshirë edhe ata që janë miratuar në mënyrë të ligjshme në Greqi me një gjykim apo vendim që është automatikisht precedent të zbatueshme të njohur në Greqi.

b. Pjesa tjetër, nën 18 vjeç, fëmijët e pamartuar mbulohen ekonomikish nga bashkëshorti tjetër, duke përfshirë edhe fëmijët që kanë, si më sipër, të miratuara nga kujdestari i caktuar ligjërisht për fëmijët e mbuluar ekonomiksht në të, për jo fëmijët e bashkëshortit tjetër me atë bashkëshortit.

ld) E drejtë e pavarur: E drejta e banimit të anëtarëve të familjes së shtetasve të vendeve të treta që janë pranuar në territorin grek për qëllime të bashkimit familjar të cilin e mban ekskluzivisht në baza personale.

le) Anëtar në familje greke:

(a) Bashkëshorti i bashkëshortja pavarësisht nga kombësia,

(b) Pavarësisht nga kombësia: pasardhës, të afërmit nga gjaku në një vijë të drejtë, bashkëshorti i cili është nën 21 vjeç, ose çfarëdo moshe, nëse ruhet, dhe ato të burrit të saj, si për moshën, dhe fëmijët që janë miratua, gjithashtu kur e mbështesin këtë dallim.

(g) Pavarësisht nga kombësia, janë pasardhës të drejtpërdrejtë të qytetarëve të Bashkimit Europian (burri, gruaja)

kodi i emigracionit 444

lst) E drejta personale i banimit: E drejta e banimit të anëtarëve të familjes greke mbahet ekskluzivisht në baza personale.

lz) Rezident afatgjatë është shtetas i një vendi të tretë që fiton atë status në përputhje me nenet 90 dhe 91 të këtij Kodi.

li) “Leje qëndrimi për rezident afatgjatë” nënkupton çdo certifikimin e dhënë nga autoritetet greke në integrimin e shtetasve të vendeve të treta në statusin afat të gjatë qëndrimi në bazë të cili lejon atë për të qëndruar në mënyrë të ligjshme në territorin grek, në përputhje me dispozitat elementit a të paragrafit 2 të nenit 1 të Rregullores (EK) nr 1030/2002 e 13 qershorit 2002 “për të krijuar një format uniform për lejet e qëndrimit për të qytetarëve të vendeve të treta s ‘(OJ L 157/15.6.2002 ).

ma) Studenti : shtetasi vendit të tretë i pranuar ligji i arsimit të lartë kombëtare në të cilën ka lejuar të hyjë dhe të qëndrojë në territori grek në mënyrë që të ketë monitorim të aktivitetit kryesor të plotë me kohë, në një shkallë, pasuniversitar, shkallë doktoraturë të lëshuar nga ky institucion. Koncepti i studimit është pjesë e ciklit të përgatitjes, nëse parashikohet nga legjislacioni aktuale, si pjesë e studimeve të tilla.

M) Karta Blu e Bashkimit Evropian (“Karta Blu BE”) do të thotë autorizimin që mban termin “Karta Blu BE-së”, dhe lejon mbajtësin të jetojë dhe të punojë në mënyrë të ligjshme në territorin grek, në përputhje me kushtet e nenit 112 të këtij Kodi.
Këtë e pëlqejnë %d blogues: