Të parafundit në Europë

1080

6
Shqipëria është vendi i dytë më larg standardeve të BE-së në 35 vendet të Europës. Një indeks i përvitshëm që botohet nga instituti i shoqërisë së hapur në Sofie e klasifikon vendin tonë si më të keqin për të jetuar në Europë. Në renditjen e përgjithshme Shqipëria klasifikohet e parafundit duke lënë pas saj vetëm Bosnjen një shtet i përfshirë nga konfliktet etnike pa mbarim. Indeksi i Konvergjencës, i cili tenton të masë se ku ndodhen ish-vendet komuniste në raport me standardet e Bashkimit Europian merr parasysh katër kolona kryesore, që janë ekonomia, demokracia, cilësia e jetës së qytetarëve dhe mirëqeverisja. Çdo kollonë përbehet nga një gamë e gjerë treguesish të veçantë.  Në renditjen e përgjithshme Shqipëria klasifikohet e parafundit duke lënë pas saj vetëm Bosnjen një shtet i përfshirë nga konfliktet etnike pa mbarim.  Në fushën e ekonomisë të ardhurat për frymë të shqiptarëve janë 3.5 herë më pak se mesatarja e Bashkimit Europian. Norma e punësimit, që shpreh numrin e atyre që kanë një punë ndaj totalit të personave nga 15 deri në 64 vjec është vetëm 48.4 për qind, ndër më të ulëtat në kontinent. Po kështu, infrastruktura e dobët rrugore dhe klima e rënduar e biznesit penalizojnë renditjen e Shqipërisë në këtë tregues. Në kolonën e dytë, atë të demokracisë, pakënaqësia e shqiptarëve me mënyrën si fuksionon sistemi demokratik në vend dhe liritë e cënuara e rendisin Shqipërinë sërish të parafundit në Europë. Sa i takon cilësisë së jetës, renditja përkeqësohet nga pabarazia e lartë ekonomike, mundësitë e pakta që ofr on për shqiptarin mesatar sistemi arsimor dhe treguesit e dobët të shëndetësisë, që lidhen me jetëgjatësinë dhe vdekshmërinë foshnjore. Tek dy treguesit e fundit vendi renditet në ekstremin negativ. Në kolonën e fundit që mat indeksi, atë të mirëqeverisjes, nënvizohet korrupsioni e lartë, mungesa e kontrollit mbi këtë fenomen, destabiliteti politik dhe tensionet e brendshme në vend.  Shqipëria prej vitesh shpreson të anëtarësohet në Bashkimin Europian, por përtej procesit politik, vendi ynë sipas këtij indeksi, është ai që ndodhet më larg Europës, përvec Bosnjes.
Këtë e pëlqejnë %d blogues: