Greqi / Sa janë emigrantët e ligjshëm. Shifrat zyrtare nga Ministria e Emigracionit

Greqi

30% e emigrantëve në Greqi janë shtetas dhe emigrantë të BE-së, 62% shtetas të vendeve të treta me leje qëndrimi dhe 8% janë përfitues të mbrojtjes ndërkombëtare (statusi i refugjatit ose mbrojtje shtesë).

Ministria e Migracionit dhe Azilit ka nxjerrë ndër të tjera të dhëna të detajuara për numrin e emigrantëve që banojnë në Greqi, lejet e qëndrimit, flukset migratore dhe kërkesat për azil.

Në veçanti, është regjistruar se 748 709 emigrantë kanë banuar ligjërisht në Greqi deri në shkurt 2023, duke shënuar një rënie të lehtë krahasuar me gjashtë muaj më parë. (Në gusht 2022 numri përkatës ishte 754,862 persona).

Për sa i përket flukseve migratore nga Ukraina, për shkak të pushtimit rus, në total deri më 28/02/2023 janë dorëzuar 23,661 aplikime online dhe janë dhënë 22,279 Leje Mbrojtje të Përkohshme.

Lejet e qëndrimit
Lejet e qëndrimit të shtetasve të vendeve të treta të vlefshme në shkurt 2023 janë gjithsej 463 177, duke shënuar një rënie prej 32% krahasuar me shkurtin 2022 dhe 0,46% krahasuar me janarin 2023.

Tre vendet kryesore të origjinës së shtetasve të vendeve të treta me leje qëndrimi të vlefshme janë Shqipëria me një përqindje prej 60.0%, Kina me 5.0% dhe e ndjekur nga Gjeorgjia me një përqindje prej 4.3%.

Në shkurt 2023, janë paraqitur gjithsej 15,807 kërkesa (7,370 grante fillestare dhe 8,437 rinovime) me 19% më pak krahasuar me janarin 2023 dhe krahasuar me kërkesat përkatëse të paraqitura në shkurt 2022 gjithashtu rënie 29%.

Gjithashtu, janë dhënë 10,232 leje qëndrimi, me një rënie prej 6% krahasuar me janarin 2023 dhe gjithashtu 10% në rënie në krahasim me shkurtin 2022.

Leje të forta investitore
Totali i lejeve të qëndrimit të përhershëm të investitorëve (fillestare dhe rinovuese) të vlefshme në shkurt 2023 arrijnë në 11,884. 10,105 (përqindja 85%) kanë të bëjnë me grantet fillestare dhe 1,779 (përqindja 15%) kanë të bëjnë me rinovimet.

Vendi kryesor i origjinës së investitorëve në Greqijanë shtetasit kinezë, në masën 62.5%, të ndjekur nga një numër shumë më i vogël nga shtetasit turq (6.6%) dhe libanezë (4.6%).

Flukset e migracionit
Flukset migratore në shkurt 2023 tregohen se janë ulur me 49% krahasuar me janarin e të njëjtit vit, duke arritur në 841.

Në veçanti, për sa i përket shpërndarjes së tyre, ka një rënie prej 53% në Outpost në Evros dhe 49% në përgjithësi në ishuj.

Kthimet
Në të njëjtën periudhë, 448 shtetas të vendeve të treta janë kthyer në vendet e tyre të origjinës. Më hollësisht, bëhet fjalë për 168 kthime të detyruara, 49 vullnetare, 226 përmes Organizatës Ndërkombëtare për Migracionin si dhe pesë të mitur të pashoqëruar, duke formuar kështu raportin e nisjeve me ardhjet 53:100.

Rënie ka edhe kërkesat për azil, të cilat arrijnë në 2912 për muajin shkurt, ku 82% e tyre i referohen kërkesave fillestare. Ulja arrin në total 30.5% krahasuar me muajin janar dhe konstatohet si në kërkesat fillestare (-31%) ashtu edhe në ato të mëvonshme (-29%). Në të njëjtën kohë, vetëm për muajin shkurt 2023 janë paraqitur 148 kërkesa për azil nga të mitur të pashoqëruar, që është një rënie prej 42% krahasuar me janarin 2023. Në dy muajt e parë të vitit 2023, shumica e azilkërkuesve vinin nga Afganistani (13.8%), Pakistani (13.0%), Palestina (10.1%), Siria (7.3%) dhe Egjipti 6.0%. Nga gjithsej 7103 kërkesa për azil të paraqitura në dy muajt e parë të vitit 2023, 76% janë meshkuj dhe 24% femra. 22% janë të mitur (11.8% janë nën 13 vjeç), 60% vijnë nga grupmosha 18-34 vjeç dhe 18% nga grupmosha 35-64 vjeç.