100,000 emigrantë shqiptarë kanë përfunduar arsimin e mesëm.

Emigracioni Greqi

Focus News /

Sipas raportit të fundit të paraqitur më 2016 nga Forumii Grek i Emigrantëve , rreth 100,000 emigrantë shqiptarë kanë përfunduar arsimin e mesëm, ndërsa 20,000 të tjerë janë të dipllomuar me arsim të lartë…

Një interes të veçantë janë të dhënat për nivelin arsimor të emigrantëve në përgjithësi që jetojnë në Greqi, por akoma më shumë interes ka për emigrantët dhe fëmijët e tyre që vazhdojnë shkollën në këtë vend…

Me interes janë të dhënat për nivelin arsimor të emigrantëve që jetojnë në Greqi. 50.06% janë të diplomuar të shkollave të mesme, 33.8% janë të diplomuar në shkollën fillore, 9.3% janë të diplomuar në terciar dhe 1.8% janë analfabetë, ndërsa 4.7 nuk janë përgjigjur.

Shumica e emigrantëve që jetojnë në vendin tonë dhe i përkasin të ashtuquajturës moshë “produktive”, janë midis moshës 30-34 vjeç.

108,000 tani është numri i fëmijëve të huaj që studiojnë në shkolla greke, që përbëjnë 6.7% të komunitetit studentor. Vihet re se numri i fëmijëve emigrantë është rritur vetëm me 10% në dy vitet e fundit

Arsimi i grave më i lartë se i burrave

Niveli i grave, bazuar në të dhëna, është më i lartë se burrat, sidomos ata që kanë aplikuar për legalizim. Kështu, 55.47% e grave janë të diplomuar të arsimit të mesëm në krahasim me 47.31% e meshkujve. 16.14% e gratë janë të diplomuar të një institucioni të arsimit të lartë, me një normë ekuivalente për meshkujt prej 6.41%. Përqindja e meshkujve të cilët diplomuar me arsim fillor qëndron në 41.90%, ndërsa që korrespondon me gratë, arrin në 24.18%.

Dëshmitë e fundit sugjerojnë se përqindja e nxënësve shqiptarë që studiojnë në shkollat greke arrin në 71.5% të të gjithë nxënësve të huaj.