BE, mbi shtetësinë e emigrantëve 2017 : Promovimi i të drejtave të tyre dhe demokracisë

Emigracioni Kryesore

Komisioni Evropian publikon raportin e tretë mbi shtetësinë e Bashkimit për të shqyrtuar progresin e bërë që nga viti 2014 dhe paraqet hapat për të siguruar që qytetarët të mund të gëzojnë plotësisht të drejtat e tyre kur punojnë, duke udhëtuar, studiuar ose duke marrë pjesë në zgjedhje .

Evropianët janë më të vetëdijshëm më se kurrë në lidhje me statusin e tyre si qytetarë të Bashkimit Evropian, ndërsa ende është duke u rritur përqindja e evropianëve që duan më shumë informacion rreth të drejtave të tyre. Katër nga pesë evropianët gëzojnë, të drejtat e lëvizjes së lirë që u lejon atyre të jetojnë, punojnë, të studiojnë dhe për të kryer biznes në çdo vend të BE-së (Eurobarometri, dhjetor 2016). Megjithatë, mungesa e vetëdijes do të thotë se qytetarët e BE-së nuk e ushtrojnë plotësisht të drejtën e tyre për të votuar në zgjedhjet evropiane dhe lokale, dhe shumë prej tyre nuk janë të vetëdijshëm për të drejtën e tyre për mbrojtje konsullore nga ambasadat e shteteve të tjera anëtare. Raporti i vitit 2017 mbi Shtetësinë e Bashkimit përshkruan përparësitë e Komisionit për të nxitur ndërgjegjësimin e mëtejshëm të këtyre të drejtave dhe të bëjë më të lehtë për përdorimin e tyre në praktikë.

Znj. Vera Jourová, Komisionere dhe përgjegjës për Drejtësisë, konsumatorët dhe barazinë gjinore, përgjegjëse për të drejtat e lidhura me shtetësinë e BE-së, tha: se “87% e evropianëve janë të vetëdijshëm për shtetësinë e BE-së, që përbën shkallën më të madhe të  regjistruar ndonjëherë, por nuk njohin gjithmonë të drejtat e tyre lidhur me shtetësinë e BE-së. Shtetësia në BE-së përfshin më të rëndësishmet, tëdrejtat dhe liritë, si dhe mundësi për pjesëmarrje demokratike dhe aktive në procesin e vendimmarrjes të BE-së. Ne duam të mobilizojmë qytetarët për të mësuar më shumë për të drejtat e tyre si qytetarë të BE-së dhe për t’i përdorur ato më lehtë. “

Dimitris Avramopoulos, Komisioneri për Migrim si dhe për Çështje të Brendshme dhe Shtetësinë, tha: “Bashkimi Evropian është për qytetarët evropianë dhe përmes tyre. Për të siguruar që qytetarët e BE-së mund të gëzojnë plotësisht të drejtat dhe liritë e tyre në një kohë vazhdimisht në rritje problemet e globalizimit dhe sfidat transnacionale, ne jemi të vendosur që të vazhdojmë punën tonë për të forcuar sigurinë brenda BE-së dhe rritjen e mbrojtjes së kufijve tanë të përbashkët, atë të jashtme. “

Raporti fokusohet në katër fusha kryesore të bazuar në reagime nga qytetarët nëpërmjet sondazheve dhe një konsultim publik:

1)Promovimi i të drejtave që lidhen me shtetësinë e BE-së dhe vlerat e përbashkëta të BE-së

2) Rritjen e pjesëmarrjes së qytetarëve në jetën demokratike në BE

3) Për të lehtësuar jetën e përditshme të qytetarëve të BE-së

4) Forcimin e sigurisë dhe të promovojnë barazinë.

Komiaioni për të arritur këto objektiva do të marrë një sërë veprimesh, duke përfshirë:

  • Organizimin e një fushatë pan-evropiane për informacionin mbi të drejtat e qytetarëve të BE-së, në mënyrë që të ndihmojë njerëzit të kuptojnë më mirë të drejtat e tyre.
  • Forcimin e pjesëmarrjes vullnetare: Komisioni do të krijojë më shumë mundësi për të rinjtë në Evropë, me qëllim që të kenë një kontribut më kuptimplotë për shoqërinë dhe për të treguar solidaritet. Organizimi i Solidaritetit Evropian, filloi më 7 dhjetor të 2016, u jep të rinjve mundësinë për të fituar përvojë të vlefshme, duke treguar në të njëjtën kohë solidariteti ndaj atyre në nevojë.

Propozimi për një “portal të vetëm digjital”, që qytetarët të kenë qasje të lehtë në shërbimet e informacionit online, shëebim ndihmë dhe zgjidhjen e problemeve në një gamë të gjerë çështjesh administrative.

Nxitja e praktikave më të mira për të ndihmuar qytetarët e BE-së për të ushtruar të drejtën e tyre për të votuar , të zgjedhin dhe të zgjidhen në zgjedhjet e BE-së, sidomos në periudhën para zgjedhjeve të 2019.

Komisioni Europian thekson se çdo person i cili është shtetas i një shteti anëtar të BE-së është njëkohësisht dhe qytetar i BE. BE-ja nuk do të zëvendësojë shtetësinë nacionale, por e plotëson atë. Kjo është një pronë e rëndësishme që siguron më shumë liri për qytetarët të tilla si lëvizja e lirë, mbrojtja konsullore dhe të drejtën për të votuar dhe në zgjedhjet komunale dhe zgjedhjet e Parlamentit Evropian kudo që jetojnë në Bashkimin Evropian.

Gjithashtu Komisioni do të sigurojë që të drejtat që lidhen me shtetësinë e BE të bëhet një realitet për qytetarët. Nga viti 2010 e tutje, Komisioni do të raportojë çdo tre vjet në nismat kryesore për promovimin dhe forcimin e shtetësisë evropiane. Raportet janë përgatitur në pikëpamjet e qytetarëve mbi raportet e paraqitura nga dialogu i Komisionerëve të drejtpërdrejtë me qytetarët. Në vitin 2015, Komisioni ka mbajtur një konsultim publik dhe dy sondazhe për Shtetësinë dhe votimit të drejtave të BE-së të merren parasysh në raportin e 2017 mbi shtetësinë e BE-së.