IOM: 7 në 10 refugjatë viktima të trafikimit

Emigracioni Kryesore

Organizata Ndërkombëtare për Migrim, ka kryer një studim në4,328 refugjatë, të cilët u përpoqën  për të arritur në Mesdhe.

Studimi është kryer në mes të qershorit dhe shtatorit të 2016 në vendet si, Greqi, Itali, Hungari, Serbi dhe Maqedoni.

Ky seksion paraqet rezultatet e studimit që u zhvillua në mes qershorit dhe fundit të shtatorit 2016 në Sicili, Itali. Ndërmjet 2,957 emigrantët, përveç atyre që zgjodhën të mos përgjigjet ishin (160) dhe ata që kishin marrë pjesë tashmë në sondazh dhe u përgjigjen ishin  2,783 refugjatë nga 38 vende të ndryshme.

Pyetjet kryesore të studimit:

-71% e të anketuarve janë përgjigjur pozitivisht, ku të paktën një prej treguesve të trafikimit dhe praktikave të tjera të shfrytëzimit të përfshira në anketë, bazuar në përvojën e tyre personale.

-Një shtesë 4% e të anketuarve thanë se një i afërm i saj, me të cilin udhëtonte, ka hasur në një situatë të ngjashme me ato të përshkruara në ndonjë prej treguesve të trafikimit dhe praktikave të tjera shfrytëzuese.

-52% e të anketuarve janë përgjigjur pozitivisht për të paktën 2 prej 5 treguesve kanë qenë pjesë e  trafikimit dhe praktikave të tjera shfrytëzuese.

– Emigrantët nga Afrika e Veriut (shtetas të Marokut, Algjerisë, Tunizi, Libi, Egjipt dhe Sudan)  kishin më pak gjasa për t’iu përgjigjur pozitivisht një ose më shumë treguesve të trafikimit dhe praktikave të tjera të shfrytëzimit se çdo emigrant tjetër. Emigrantët nga Gambia, Nigeri, Guinea dhe vende të tjera të Afrikës Perëndimore kanë shkallë më të lartë të përgjigjeve pozitive në lidhje me emigrantët nga Keras e Afrikës dhe Azisë perëndimore dhe jugore.

Incidentet e regjistruara nga trafikimi i pesë treguesve dhe praktikat e tjera shfrytëzuese, të cilat janë të përfshira në pyetësor ndodhin kryesisht në Libi. Vende të tilla si Algjeria, Egjipti, Sudani, Nigeria, Bangladeshi, Mali, Nigeri, Burkina Faso, Etiopi, Mauritania, Sudanin e Jugut, Benin, Bregu i Fildishtë, Gana, Çad, Senegal, Gambia…

– Atoma që janë mbajtur kundër vullnetit të tyre: 49% e të intervistuarve raportuan se ata janë mbajtur kundër vullnetit të tyre në një fazë të udhëtimit nga individë të armatosura apo grupe që nuk i përkasin autoritetet përkatëse qeveritare. Shumica e rasteve të raportuara që bien në kategorinë e rrëmbimit me qëllim të përvetësimit të haraçit, apo ndalimit nga njerëz të armatosur dhe të lëvizjes kufizon në një zonë të mbyllur, si një shtëpi ose garazh. Mbi gjysma e meshkujve të anketuar (52%) dhe 33% e grave raportuan se ata janë mbajtur robër ose që janë mbajtur kundër vullnetit të tyre. Në shumica e rasteve janë raportuar në Libi pasuar nga Egjipti, Algjeria dhe Sudani

– Refugjatë ku kanë punuar pa pagë: 50% e të anketuarve kanë raportuar se kanë punuar ose ofruar shërbime në një fazë të udhëtimit të tyre pa marrë tarifën rënë dakord. Emigrantët shpesh pa një arsye janë kërcënuar nga individë të armatosur (punëdhënësit / ndërmjetës) ose të punës e papaguar lidhur me mundësinë e lirimit të tyr,  duke u arrestuar nga grupet e armatosura ose për të siguruar hyrjen në anije të transportit në Evropë. Në të vërtetë, 65% e atyre që kanë raportuar asnjë nga këta nuk është paguar, gjithashtu kanë deklaruar se janë paraburgosur kundër vullnetit të tyre.

– Refugjatë të cilët u detyruan të punojnë: 47% e të anketuarve thanë se ishin të detyruar për të punuar apo për të punuar kundër vullnetit të tyre. Pothuajse të gjitha incidentet kanë ndodhur në Libi, ndërsa disa të tjera kanë ndodhur edhe në Algjeri, Niger, Sudan dhe Egjipt.

– Refugjatë të cilëve u është propozuar martesë e paracaktuar: me pak se 1.5% e të intervistuarve raportuan se martesa e tyre të propozuar ishin të paracaktuar. Ky është treguesi i vetëm në të cilin gratë kishin më shumë gjasa për t’iu përgjigjur pozitivisht në krahasim me meshkujt (4.5% krahasuar me 0.8%).

Tregëtia e organeve të brendshme të raportuar nga refugjatët:

Ofrimi holla në këmbim të gjakut, organeve apo pjesëve të trupit: rreth 5% e të anketuarve u përgjigjën se ata e dinë se rastet ku njerëzit, gjatë udhëtimit të tyre, u janë ofruar të holla në këmbim të gjakut, ndërsa 3% thanë se u janë afruar të holla si shkëmbimi i pjesëve të organeve të trupit.

Pothuajse 6% raportuan se ata e dinin apo përjetuar ndonjë nga rastet e mëposhtme: disa emigrantë kanë raportuar se u kanë marrë gjakun kundër vullnetit të tyre në kushte robërie, të tjerët e dinin se jepet mundësia për të paguar një pjesë të rëndësishëm të udhëtimit të tyre. Shumica për të tilla raste raportuan Libinë dhe Egjiptin, ndërsa më pak ishin raste në Sudan, Nigira, Nigeri, Burkina Faso, Turqia dhe Uganda.

– Mosha: pothuajse gjysma e përgjigjeve pozitive (49%) ishin emigrantë në mes 18 – 25 vjeç, me një moshë mesatare prej 22.4. Mosha e emigrantëve që nuk janë përgjigjur pozitivisht sa i përket praktikat operative është 22.8 dhe të ndërmjetme 21. Mesatarja, të rriturve në krahasim me adoleshentë (14-17 vjeç) kanë më shumë gjasa për t’u përgjigjur pozitivisht ( 71.5% kundrejt 69%).

– Gjinia: mesatarisht, shkalla e përgjigjes pozitive ndaj të paktën një trafikimit shënues dhe praktika të tjera shfrytëzuese është më e lartë në mesin e njerëzve (74%) sesa femra (47%). Dallimi mes burrave dhe grave është shënuar veçanërisht në rastin e punës së papaguar (55% burrat dhe 16% gratë). Një përjashtim i rëndësishëm është propozimi për martesat me shkuesi, e cila pothuajse është raportuar nga 5% e femrave dhe më pak se 1% të meshkujve.

Mënyra e trafikimit: normat më të larta pozitive të reagimit janë gjetur në mesin e atyre që udhëtojnë vetëm (73%) dhe ata të cilët po udhëtonin pa të afërmit e tyre (71%). Emigrantët që udhëtojnë me të paktën një person i janë përgjigjur pozitivisht në lidhje me një 56% të rasteve. Gratë kanë më shumë gjasa për të udhëtuar me të afërmit e tyre në lidhje me emigrantët (28% kundrejt 8%).

Brezi i dytë në lëvizjet migratore: 79% e emigrantëve të cilët kaluan më shumë se një vit në një vend tjetër nga vendi i tyre i origjinës shpesh janë përgjigjur pozitivisht treguesit e trafikimit dhe shfrytëzimit të tjera praktike në krahasim me pjesën tjetër (68%). Aksionet më të larta të të anketuarve kanë bërë një lëvizje të mesme migruese janë në mesin e njerëzve nga Siria, Maroku, Pakistani, Mali, Eritrea, Gana dhe Somali./focusnews/