Dhurata e Pashkëve në Greqi: Pagesa deri të Mërkurën e Madhe – Si llogaritet

100

Të gjithë punonjësit e punësuar në sektorin privat me kohë të përhershme ose me kohë të pjesshme, me kohë të plotë ose me kohë të pjesshme me çdo punëdhënës kanë të drejtë për dhuratën e Pashkëve në përputhje me legjislacionin në fuqi.

Dhurata e Pashkëve paguhet të Mërkurën e Madhe, sigurisht që do të thotë që punëdhënësi mund ta paguajë dhuratën më herët se data e mësipërme. Për dhuratën e Pashkëve paguhen kontributet në favor të EFKA (IKA) dhe Tatimi mbi Pagat. Dhurata e Pashkëve në asnjë rast nuk lejohet të paguhet në natyrë, por vetëm në para. Në çdo rast mospagese të dhuratës së Pashkëve, brenda afatit të caktuar, Inspektorët Social të Punës të SEPE-së kanë detyrimin të ndërhyjnë menjëherë, duke kryer kontrolle dhe të jenë në gatishmëri të plotë, për të ushtruar procedurën e autostradës dhe të zbatimit të sanksioneve përkatëse.

Si llogaritet dhurata e Pashkëve
Për llogaritjen e shumës së dhuratës së Pashkëve merret parasysh mënyra e shpërblimit të punonjësve, pra nëse u paguhet rroga ditore apo paga. Periudha e llogaritur e dhuratës fillon nga data 1 janar deri më 30 prill të çdo viti.

Prandaj, nëse marrëdhënia e punës ka zgjatur gjatë gjithë periudhës kohore, punëmarrësi ka të drejtë të marrë gjysmë paga mujore . Megjithatë, në rast se marrëdhënia e punës e një punonjësi me punëdhënësin e tij nuk ka zgjatur për të gjithë periudhën e sipërpërmendur, ai ka të drejtë të marrë një raport dhuratë që llogaritet si më poshtë: Për një punonjës me pagë, një shumë e barabartë me 1. /15 prej gjysmë paga mujore ose pagë, për ata që paguhen me pagë për çdo 8 (tetë) ditë pune kalendarike. Në rast se marrëdhënia e punës zgjat më pak se tetë ditë, ai ka të drejtën e një fraksioni përkatës për dhuratën e Pashkëve.

Shembull: Nëse një punonjës ka munguar në punë për 60 ditë për shkak të sëmundjes dhe ka marrë përfitim sëmundjeje nga fondi i tij i sigurimit për 40 ditë, vetëm 40 ditët për të cilat ai/ajo është subvencionuar do t’i zbriten nga periudha e punësimit dhe jo 60.

Dhurata e Pashkëve 2022 llogaritet në bazë të pagës së rregullt të paguar në ditën e 15-të para Pashkëve, nëse këto janë të barabarta ose më të larta se ato ligjore. Në rast se marrëdhënia e punës është ndërprerë përpara datës së mësipërme, Dhurata e Pashkëve llogaritet në bazë të shpërblimit të paguar në ditën e përfundimit të marrëdhënies së punës. Shpërblimi i rregullt është paga ose paga si dhe çdo përfitim tjetër (qoftë në para ose në natyrë) që paguhet nga punëdhënësi si konsideratë kontraktuale ose ligjore e punës së ofruar rregullisht çdo muaj ose e përsëritur periodikisht në periudha të caktuara të vitit.
Këtë e pëlqejnë %d blogues: