Emigracioni: Çfarë mendojnë grekët për mbylljen e kufirit?

Hulumtimi i dy institucioneve evropiane mbi migracionin

80% e të anketuarve në 16 vende në Evropë janë të shqetësuar për çështjen e emigracionit, për refugjatët që mbërrijnë në tokën evropiane pa dokumentet e nevojshme. Ndërsa në Greqi, 67% e të anketuarve thanë se ishin të shqetësuar për çështjen e emigracionit

Vetëm 20% e të anketuarve në 16 vende evropiane e konsiderojnë mbylljen absolute të kufirit si një zgjidhje, ndërsa 48% e Çekisë e shohin mbylljen e kufirit si zgjidhjen më të mirë. Në Greqi, 28.4% besojnë se kjo është zgjidhja më e mirë.

Sondazhi është kryer nga 17 organizata të shoqërisë civile në 16 vende evropiane (Italia, Rumania, Spanja, Shqipëria, Malta, Bullgaria, Serbia, Portugalia, Gjermania, Letonia, Republika Çeke, Maqedonia, Polonia, Belgjika, Kroacia dhe Greqia) si pjesë e programit evropian “Format e reja të shtetësisë evropiane në epokën e migracionit – NECME” (forma të reja të shtetësisë europiane në periudhën e migrimit).

Në të gjitha vendet e përfshira në këtë studim janë ndarë një pyetësor i marrëdhënieve ndërmjet emigracionit dhe krimit të organizuar, aq sa 53% e të anketuarve pajtohen me idenë se fenomeni i emigracionit rrit krimin, por edhe më shumë i konsideron emigrantët si viktima të krimit.

Qëllimi i hulumtimit ishte të hulumtohet se si shoqëria civile e organizuar mund të zbatojë veprime dhe aktivitete për të parandaluar ose trajtuar sjelljet ksenofobike ose raciste dhe për të nxitur bashkëpunimin ndërmjet organizatave joqeveritare dhe qendrave kërkimore.