Pse komuniteti shqiptar në Greqi nuk ka arritur të zgjedhë asnjë kandidat në zgjedhjet e fundit?

Opinion

Nga JULI NDRIKO

Çështja që shqiptarët në Greqi nuk mund të zgjedhin asnjë kandidat në zgjedhjet e fundit është një çështje komplekse që kërkon një analizë të plotë të faktorëve themelorë që kanë kontribuar në këtë situatë.

Diaspora shqiptare në Greqi është një nga komunitetet më të mëdha të emigrantëve në vend, me një popullsi të vlerësuar prej rreth 600,000. Pavarësisht këtij numri të konsiderueshëm, komuniteti ka dështuar të sigurojë asnjë vend në zgjedhjet e fundit, duke shkaktuar pyetje në lidhje me arsyet e këtij dështimi.

Një arsye e mundshme është se komuniteti shqiptar në Greqi mund të mos ndjehet i përfaqësuar në mënyrë adekuate nga partitë politike ekzistuese dhe kandidatët e tyre. Kjo mund të çojë në mungesë motivimi dhe bashkëpunimi midis komunitetit dhe kandidatëve potencialë shqiptarë, duke rezultuar në dështimin për të siguruar ndonjë mandat. Partitë politike ekzistuese në Greqi perceptohen nga disa shqiptarë si më shumë të fokusuara në interesat e shumicës greke sesa në nevojat e grupeve minoritare. Si rezultat, votuesit shqiptarë mund të mendojnë se shqetësimet e tyre nuk po trajtohen, gjë që mund të çojë në një ndjenjë mosangazhimi dhe apatie.

Një problem tjetër potencial mund të jetë mungesa e organizimit dhe mobilizimit të elektoratit shqiptar në Greqi. Nëse komuniteti nuk është i mirëorganizuar dhe i bashkuar, mund të jetë e vështirë për t’i mobilizuar ata për të votuar për kandidatët shqiptarë. Një nga arsyet për këtë janë barrierat gjuhësore dhe dallimet kulturore që ekzistojnë mes shqiptarëve dhe grekëve. Shumica e shqiptarëve në Greqi flasin rrjedhshëm vetëm gjuhën e tyre amtare, ndërsa greqishtja është gjuha zyrtare e vendit. Kjo mund të çojë në vështirësi në komunikim dhe mirëkuptim, të cilat mund të ndikojnë në aftësinë e tyre për t’u organizuar dhe mobilizuar politikisht.

Është gjithashtu e mundur që klima politike në Greqi të mos jetë e favorshme për zgjedhjen e kandidatëve jogrekë. Ksenofobia dhe paragjykimi ndaj pakicave ndonjëherë mund të manifestohen në politikë, duke çuar në diskriminim dhe përjashtim të individëve jogrekë nga përfaqësimi politik. Kjo mund të jetë veçanërisht e vërtetë për komunitetet e margjinalizuara si shqiptarët, të cilët historikisht janë përballur me diskriminimin dhe margjinalizimin në Greqi. Ky mjedis armiqësor mund të krijojë një ndjenjë frike dhe ngurrimi tek votuesit shqiptarë për të marrë pjesë në procesin politik.

Për të adresuar këto çështje, është e rëndësishme që komuniteti shqiptar në Greqi të vazhdojë të organizohet dhe të avokojë për të drejtat dhe përfaqësimin e tyre. Udhëheqësit dhe aktivistët e komunitetit mund të punojnë së bashku për të rritur ndërgjegjësimin dhe angazhimin e votuesve shqiptarë dhe për të ndërtuar koalicione me grupe të tjera të margjinalizuara në Greqi për të çuar përpara interesat e tyre të përbashkëta. Kjo mund të bëhet përmes mediave sociale, ngjarjeve lokale dhe tubimeve kulturore, dhe metodave të tjera që nxisin angazhimin dhe mirëkuptimin.

Për më tepër, partitë politike dhe kandidatët mund të punojnë për të kuptuar më mirë nevojat dhe shqetësimet e komunitetit shqiptar në Greqi dhe për t’i integruar këto perspektiva në platformat dhe politikat e tyre. Duke punuar së bashku, të dyja palët mund të ndihmojnë në krijimin e një mjedisi politik më gjithëpërfshirës që përfaqëson më mirë nevojat dhe interesat e ndryshme të të gjithë qytetarëve. Kjo kërkon që liderët politikë të jenë më proaktivë për të kontaktuar komunitetin shqiptar, për të dëgjuar shqetësimet e tyre dhe për të ofruar zgjidhje që plotësojnë nevojat e tyre.

Si përfundim, mungesa e përfaqësimit politik shqiptar në Greqi është një çështje komplekse që kërkon një qasje të shumëanshme për t’u trajtuar. Arritja e një përfaqësimi më të madh politik kërkon lidershipin dhe angazhimin si të komunitetit shqiptar, ashtu edhe të partive politike dhe kandidatëve ekzistues. Duke punuar së bashku, mund të nxisin mirëkuptim, përfshirje dhe përfaqësim më të madh të të gjithë qytetarëve në Greqi.