Llogaritja e pensionit kombëtar dhe kushtet për emigrantët minoritarë nga Shqipëria

Greqi

Emigrantët minoritarë nga Shqipëria që jetojnë në Greqi, tashmë do të marrin pensione kombëtare në Greqi. Ishin dy protesta e tyre ne Athinë vitin e shkuar që detyruan qeverinë Mitsotakis të marrë një vendim të tillë. Por siç shihet më poshtë në tabele qeveria ka vendosur edhe disa kushte në reduktimin e marrjes së pensionit duke filluar që nga viti 2023.

 

Vendimi i qeverisë është shënuar ne Fetoren Zyrtare B’ 4135/03.08.2022

Llogaritja e pensionit kombëtar për mërgimtarët, bazuar në pikën 2a të nenit 7 të ligjit 4387/2016.

 1. Nenet 1B dhe 7 të ligjit 4387/2016 “Sistemi uniform i sigurimeve shoqërore – Reforma e sistemit të sigurimeve – pensioneve – Rregulloret e tatimit mbi të ardhurat dhe lojërat e fatit dhe dispozita të tjera” (A’ 85), dhe në veçanti paragrafin 2a të nenit 7, si. shtuar nga neni 73 i ligjit 4915/2022 (A’ 63).
 2. Ligji 4781/2021 “Organizimi dhe funksionimi i Ministrisë së Punëve të Jashtme, Këshilli i Grekëve Jashtë shtetit, rregullimi i çështjeve të bashkëpunimit ndërkombëtar për zhvillim dhe ndihmës humanitare dhe dispozita të tjera” (A’ 31).
 1. Ligji 4622/2019 “Shteti i personelit: organizimi, funksionimi dhe transparenca e Qeverisë, organeve qeveritare dhe administratës publike qendrore” (A’ 133).
 2. Ligji 2800/2000 “Ristrukturimi i Shërbimeve të Ministrisë së Rendit Publik, krijimi i Shtabit të Policisë Helenike dhe dispozita të tjera” (A’ 41).
 3. Ligji 1481/1984 “Organizata e Ministrisë së Rendit Publik” (A’ 152).
 4. Neni 90 i Kodit të Legjislacionit për Qeverinë dhe organet qeveritare (p.d. 63/2005, A’ 98), siç është mbajtur në fuqi nga paragrafi 22 i nenit 119 të ligjit 4622/2019.
 5. P.d. 134/2017 “Organizata e Ministrisë së Punës, Sigurimeve Shoqërore dhe Solidaritetit Social” (A’ 168).
 6. P.d. 141/2017 “Organizata e Ministrisë së Brendshme” (A’ 180).
 7. P.d. 142/2017 “Organizata e Ministrisë së Financave” (A’ 181).
 8. P.d. 62/2019 “Ristrukturimi i shërbimeve të Ministrisë së Mbrojtjes së Qytetarit, Policisë Greke, Zjarrfikësve, Sekretariatit të Përgjithshëm të Mbrojtjes Civile dhe rregullimi i çështjeve të tjera”. (A’ 101).
 9. P.d. 81/2019 “Ngritja, bashkimi, riemërtimi dhe shfuqizimi i ministrive dhe përcaktimi i përgjegjësive të tyre Transferimi i shërbimeve dhe i përgjegjësive ndërmjet ministrive” (A’ 119).
 10. P.d. 83/2019 “Emërimi i Zëvendëskryeministrit, Ministrave, Zëvendës Ministrave dhe Zëvendës Ministrave” (A’ 121).
 11. P.d. 62/2020 “Emërimi i Zëvendës Ministrave dhe Zëvendës Ministrave” (A’ 155).
 12. P.d. 2/2021 “Emërimi i Ministrave, Zëvendës Ministrave dhe Zëvendës Ministrave” (A’ 2).
 13. P.d. 68/2021 “Emërimi i Ministrave, Zëvendës Ministrave dhe Zëvendës Ministrave” (A’ 155).
 14. Vendimi i përbashkët i Kryeministrit në të dhënat Y70/30-10-2020 “Caktimi i kompetencave Zëvendësministrit të Financave, Theodoros Skylakakis” (B’ 4805).
 15. Sipas nr. 71672/27-09-2021 Vendim i përbashkët i Kryeministrit dhe Ministrit të Punës dhe Çështjeve Sociale “Caktimi i kompetencave Zëvendësministrit të Punës dhe Çështjeve Sociale, Panagiotis Tsakloglou” (B’ 4443).
 16. Skadimi i pazbatueshëm i afatit për dhënien e mendimit nga Bordi Drejtues i Agjencisë Elektronike të Sigurimeve Shoqërore Kombëtare (e-EFKA), në përputhje me nenin 1B të ligjit 4387/2016.
 17. Nën nr. 56920/16-06-2022 raport për ndikimet ekonomike, i Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimeve Ekonomike të Ministrisë së Punës dhe Çështjeve Sociale.
 18. Fakti që nga dispozitat e këtij vendimi nuk shkaktohet shpenzim shtesë për buxhetin e shtetit dhe buxhetin e-EFKA, përtej buxhetit të nenit 73 të ligjit 4915/2022 (A’ 63), me raportin e Kontabilitetit të Përgjithshëm. Zyra e Shtetit të projektligjit përkatës, vendosim:

Neni 1

Fusha e aplikimit

Pensioni kombëtar i pensionistëve të pleqërisë e-EFKA, të cilët

 1. janë të huaj ose të fituar nënshtetësi greke si emigrantë me shtetësi shqiptare ose
 2. janë emigrantë ose të fituar nënshtetësi greke si emigrantë që vijnë nga ish-Bashkimi Sovjetik, si dhe raporti i pensionit kombëtar të franshizuesve të tyre, përcaktohet në përputhje me paragrafin 2a të nenit 7 të ligjit 4387/2016 dhe të këtij vendimi.

Neni 2

Mënyra e llogaritjes së masës së pensionit kombëtar

 1. Masa e pensionit kombëtar të personave të përmendur në nenin 1 zvogëlohet me një të tretën (1/30) për çdo vit që i bie tridhjetë (30) viteve të qëndrimit në Greqi, ndërmjet datës pesëmbëdhjetë (15). ) viti i moshës së tyre dhe viti gjatë të cilit plotësojnë kufirin e përcaktuar të moshës për pagesën e pensionit, duke filluar nga viti 1992. Përqindja e mësipërme e uljes së pensionit kombëtar rritet çdo vit deri në vitin 2032 si më poshtë:

Viti i fillimit të pagesës së pensionit

  Vitet e kërkuara të qëndrimit në Greqi Reduktim për çdo vit që bie jashtë viteve të kërkuara të qëndrimit

deri në vitin 2022

 

 1. Rregullat e tjera për llogaritjen e pensionit kombëtar, në nenin 7 të ligjit 4387/2016, janë ende të vlefshme.

Neni 3

Dokumentet e nevojshme

 1. Për të vërtetuar statusin e emigrantit të nenit 1, duhet të dorëzohen dokumentet e mëposhtme mbështetëse, sipas kategorisë së përfituesit: (a) Nëse përfituesi ka fituar shtetësinë greke: (i) një kopje të kartës së identitetit të policisë dhe (ii) a. certifikatën e regjistrimit në Gjendjen Civile, nga e cila rrjedh justifikimi për marrjen e nënshtetësisë greke si i huaj në përputhje me dispozitat e veçanta në fuqi, rast pas rasti, për emigrantët. (b) Nëse përfituesi nuk është shtetas grek: (i) një kopje e vërtetuar e pasaportës së huaj të vlefshme dhe (ii) një kopje e letërnjoftimit të posaçëm të të huajit (EDTO).
 2. Qëndrimi në Greqi vërtetohet me çdo mjet të përshtatshëm. Në mënyrë indikative, dorëzohen dokumentet e mëposhtme mbështetëse: (a) Leje Qëndrimi Një tip (SID) e dhënë mbajtësve të Kartës së Identitetit Special Homogjene (SID), në përputhje me Rregulloren KE 1030/2002, qoftë në formën e një afishe në pasaportë të vjetër të huaj, ose në formë të dokumentit të pavarur me vlefshmëri dhjetë (10) vjet ose vizë të vjetër të hyrjes për mërgim ose lloj tjetër të lejes së qëndrimit. (b) Kopjet e shënimeve të zhdoganimit nga Administrata Tatimore, në lidhje me vitet e qëndrimit të ligjshëm në vend ose (c) Vërtetimi i autoritetit kompetent komunal për vendbanim të përhershëm ose (d) kontratat e qirasë së vendbanimit ose (e) Llogaritë për ofrimi i shërbimeve të natyrës së përfitimit publik ose (f) ) Vërtetim për lëvizje ose (g) libër shëndetësor ose (h) Vërtetim nga Shërbimi Publik i Punësimit (ish Agjencia e Punësimit të Forcave të Punës) për paraqitjen e dokumenteve mbështetëse për pagesën. të një kompensimi të njëhershëm për mërgimtarin ose papunësinë.

Në rast se është krijuar një periudhë reale sigurimi gjatë periudhës në shqyrtim, kjo periudhë konsiderohet të jetë një periudhë qëndrimi në Greqi. Koha e qëndrimit në Greqi nuk mund të jetë më e vogël se koha reale e sigurimit që merret parasysh për llogaritjen e pensionit kompensues.

Neni 1

Fusha e aplikimit

Pensioni kombëtar i pensionistëve të pleqërisë e-EFKA, të cilët

 1. janë të huaj ose të fituar nënshtetësi greke si emigrantë me shtetësi shqiptare ose
 2. janë emigrantë ose të fituar nënshtetësi greke si emigrantë që vijnë nga ish-Bashkimi Sovjetik, si dhe raporti i pensionit kombëtar të franshizuesve të tyre, përcaktohet në përputhje me paragrafin 2a të nenit 7 të ligjit 4387/2016 dhe të këtij vendimi.

Neni 2

Mënyra e llogaritjes së masës së pensionit kombëtar

 1. Masa e pensionit kombëtar të personave të përmendur në nenin 1 zvogëlohet me një të tretën (1/30) për çdo vit që i bie tridhjetë (30) viteve të qëndrimit në Greqi, ndërmjet datës pesëmbëdhjetë (15). ) viti i moshës së tyre dhe viti gjatë të cilit plotësojnë kufirin e përcaktuar të moshës për pagesën e pensionit, duke filluar nga viti 1992. Përqindja e mësipërme e uljes së pensionit kombëtar rritet çdo vit deri në vitin 2032 si më poshtë:

Viti i fillimit të pagesës së pensionit

Vitet e kërkuara të qëndrimit në Greqi Reduktim për çdo vit që bie jashtë viteve të kërkuara të qëndrimit

deri në vitin 2022  kërkohet 30 vite qendrimi në Greqi 1/30

Viti  2023   Kërkohet 31 vite qendrimi   dhe reduktohet 1/31

2024                            32                                                          1/32

2025                            33                                                          1/33

2026                            34                                                           1/34

2027                            35                                                           1/35

2028                            36                                                          1/36

2029                            37                                                          1/37

2030                           38                                                          1/38

2031                           39                                                           1/39

2032              tani e tutje 40 vite                             1/40

 1. Rregullat e tjera për llogaritjen e pensionit kombëtar, në nenin 7 të ligjit 4387/2016, janë ende të vlefshme.

Neni 3

Dokumentet e nevojshme

 1. Për të vërtetuar statusin e emigrantit të nenit 1, duhet të dorëzohen dokumentet e mëposhtme mbështetëse, sipas kategorisë së përfituesit: (a) Nëse përfituesi ka fituar shtetësinë greke: (i) një kopje të kartës së identitetit të policisë dhe (ii) a. certifikatën e regjistrimit në Gjendjen Civile, nga e cila rrjedh justifikimi për marrjen e nënshtetësisë greke si i huaj në përputhje me dispozitat e veçanta në fuqi, rast pas rasti, për emigrantët. (b) Nëse përfituesi nuk është shtetas grek: (i) një kopje e vërtetuar e pasaportës së huaj të vlefshme dhe (ii) një kopje e letërnjoftimit të posaçëm të të huajit (EDTO).
 2. Qëndrimi në Greqi vërtetohet me çdo mjet të përshtatshëm. Në mënyrë indikative, dorëzohen dokumentet e mëposhtme mbështetëse: (a) Leje Qëndrimi Një tip (SID) e dhënë mbajtësve të Kartës së Identitetit Special Homogjene (SID), në përputhje me Rregulloren KE 1030/2002, qoftë në formën e një afishe në pasaportë të vjetër të huaj, ose në formë të dokumentit të pavarur me vlefshmëri dhjetë (10) vjet ose vizë të vjetër të hyrjes për mërgim ose lloj tjetër të lejes së qëndrimit. (b) Kopjet e shënimeve të zhdoganimit nga Administrata Tatimore, në lidhje me vitet e qëndrimit të ligjshëm në vend ose (c) Vërtetimi i autoritetit kompetent komunal për vendbanim të përhershëm ose (d) kontratat e qirasë së vendbanimit ose (e) Llogaritë për ofrimi i shërbimeve të natyrës së përfitimit publik ose (f) ) Vërtetim për lëvizje ose (g) libër shëndetësor ose (h) Vërtetim nga Shërbimi Publik i Punësimit (ish Agjencia e Punësimit të Forcave të Punës) për paraqitjen e dokumenteve mbështetëse për pagesën. të një kompensimi të njëhershëm për mërgimtarin ose papunësinë.

Në rast se është krijuar një periudhë reale sigurimi gjatë periudhës në shqyrtim, kjo periudhë konsiderohet të jetë një periudhë qëndrimi në Greqi.

Koha e qëndrimit në Greqi nuk mund të jetë më e vogël se koha reale e sigurimit që merret parasysh për llogaritjen e pensionit kompensues.

Burimi : Forin.gr