Në Parlament paraqitet “Projekt-ligj i ri për procedurat e dëbimit”. Ja kush janë ato!

393

Qeveria e Greqisë në kuadër për të luftuar emigracionin e paligjshëm pritet të miratojë së shpejti edhe një projekt ligj të paraqitur në Parlament, ku përfshihen emigrantë dhe refugjatë të ardhur nga vendet e treta. Menjëherë ky miratim vjen pas përfundimit të gardhit të lartë 5 metra në kufi me Turqinë, nga dhe ku është porta për ne vendet e tjera te Evropës. Dëbimi në këtë projekt-ligj ka të bëjë me të huajt në përgjithësi, ndërsa kthimi ka të bëjë me një shtetas të një vendi të tretë (jo një qytetar i Bashkimit Evropian).

Projektligji mbi “Reformën e procedurave të dëbimit dhe kthimit të shtetasve të vendeve të treta, çështjet e lejeve të qëndrimit dhe procedurat për dhënien e mbrojtjes ndërkombëtare dhe dispozitat e tjera të Ministrisë së Imigracionit dhe Azilit dhe Ministrisë së Mbrojtjes së Qytetarëve”, iu dorëzua Parlamentit.

Shtylla kryesore e projektligjit të propozuar është sqarimi dhe shtrëngimi i procedurave të dëbimit dhe kthimit, në mënyrë që të largohen nga vendi ata që nuk kanë të drejtë për mbrojtje ndërkombëtare.

Projektligji i propozuar kërkon të eliminojë aritmitë e kuadrit ligjor ekzistues, të cilat shfrytëzohen nga shtetasit e vendeve të treta për të qëndruar ilegalisht në vend.

Pikat kryesore të projektligjit janë:

1.  Aplikimi i procedurave të dëbimit për të ndaluarit në kufi dhe procedurat e kthimit, jo gjithmonë brenda kuadrit ligjor të BE -së. Më konkretisht, një i huaj që hyn në vend përmes pikave kaluese të painstaluara dhe arrestohet, lëshohet një vendim dëbimi, i cili zbatohet nga autoritetet policore menjëherë, në rast se i huaji nuk aplikon për azil ose, nëse ai / ajo paraqet azil aplikimi, pasi kërkesa e tij është refuzuar. Në rast dëbimi, i huaji që konsiderohet i arratisur ose i rrezikshëm për rendin publik ose që shmang ose pengon përgatitjen e largimit të tij ose procesin e largimit të tij, mbahet i ndaluar deri në largimin e tij nga Greqia. Dëbimi urdhërohet vetëm nga autoritetet policore, në kontrast me kthimin e urdhëruar nga autoritetet kompetente të azilit dhe imigracionit. Vihet re se dëbimi ka të bëjë me të huajt në përgjithësi, ndërsa kthimi ka të bëjë me një shtetas të një vendi të tretë (jo një qytetar i Bashkimit Evropian).

2.  Ulja e periudhës së largimit vullnetar dhe shtrëngimi i dispozitave në lidhje me mundësinë e zgjatjes së periudhës së largimit vullnetar.

3.  Përkufizimi i qartë i mjeteve juridike kundër vendimeve të kthimit dhe kuadrit në të cilin ato mund të ushtrohen në mënyrë që të mos abuzohen.

4.  Përcaktohen kushtet për veprimtarinë e organizatave vullnetare greke dhe ndërkombëtare, organizatave të shoqërisë civile dhe organizatave joqeveritare (OJQ) në një zonë të përgjegjësisë së Rojes Bregdetare Greke, në mënyrë që të sigurohen nga njëra anë parandalimin e aksidenteve në det dhe në kufijtë e tjerë të vendit. Shtrirja e veprimtarisë përcaktohet, si dhe dënimet e parashikuara në rast shkeljeje.

5.  Modernizimi i procesit të shërbimit të vendimeve të refuzimit për lëshimin ose heqjen e lejeve të qëndrimit, duke përdorur teknologji dixhitale.

6.  Futja e një lloji të ri të vizave hyrëse kombëtare që siguron mundësinë e qëndrimit të përkohshëm, deri në 12 muaj, në Greqi, për shtetasit e vendeve të treta, të cilët punojnë në distancë duke përdorur teknologjinë dixhitale me punëdhënësit ose klientët jashtë Greqisë (nomadë dixhitalë) dhe sigurim për shndërrimin e vizës kombëtare në leje qëndrimi në kushte të veçanta. Qëllimi i rregullores së propozuar është tërheqja e nomadëve dixhitalë në vend, një institucion me një gjurmë pozitive ekonomike.

7.  Futja e një dispozite për lëvizshmërinë e investimeve, pasi siguron mundësinë e përdorimit alternativ të kapitalit të investimit, në bazë të të cilit është dhënë një leje qëndrimi, në një investim tjetër (p.sh. blerja e pasurive të paluajtshme) pa humbur të drejtën e qëndrimi ligjor dhe të qenit i detyruar të largohet nga vendi në mënyrë që të lëshojë një vizë të re hyrjeje.

8. Thjeshtimi i kategorive të strukturave pritëse, të cilat reduktohen nga 6 në 3. Strukturat tani do të jenë KYT (Qendrat e Pritjes dhe Identifikimit), KED (Strukturat e Mbyllura të Kontrolluara) dhe Strukturat e Kontrolluara të Pritjes.

9.  Plotësimi i nevojave të kujdesit mjekësor, qasja në shërbimet shëndetësore dhe sigurimet shoqërore për të miturit e pashoqëruar, kërkesa e të cilëve për mbrojtje ndërkombëtare është refuzuar, por në rastin e të cilëve asnjë vendim kthimi nuk mund të lëshohet ose zbatohet me largimin e tyre nga vendi.
Këtë e pëlqejnë %d blogues: